Aanmelding

Aanmelding kan telefonisch, via e-mail of via de website. Wij streven ernaar u zo snel mogelijk in te plannen voor intake. Het Twentsch Logopediecentrum hanteert een wachtlijst. U kunt terecht via de Directe Toegang Logopedie (DTL) of na verwijzing van een arts of specialist. Voor aan-huis behandeling is altijd een verwijzing van een arts of specialist nodig. Na aanmelding ontvangt u via de e-mail een afspraakbevestiging en eventuele formulieren voor de intake.

 

Vergoeding

De logopedische behandeling wordt vergoed door de basisverzekering. Voor verzekerden boven de 18 jaar worden de kosten eerst uit het verplicht eigen risico betaald. Het Twentsch Logopediecentrum heeft contracten met alle zorgverzekeraars. Voor informatie over tarieven of vergoeding kunt u terecht bij uw zorgverzekering. Of klik op deze link
Geplande afspraken dienen uiterlijk 24 uur van tevoren worden afgezegd (m.u.v. ziekte en of calamiteiten). Wordt een gemaakte afspraak te laat afgemeld of zonder bericht gemist, dan wordt er een factuur gestuurd. Deze factuur wordt niet vergoed door uw zorgverzekeraar. 

 

Eerste afspraak

De logopedist neemt indien nodig een Directe Toegang screening af. Dit is een algemene screening die bepaalt of u kunt starten met de behandeling of dat u toch een verwijzing van de arts nodig heeft.
De logopedist luistert naar de klacht en beantwoord eventuele vragen. De logopedist stelt vragen over recente medische gegevens. De logopedist vraagt toestemming om, indien noodzakelijk, informatie op te vragen aan derden of andere behandelaars. De logopedist informeert over af te nemen onderzoeken, verwachte behandelduur, behandelfrequentie en behandelverloop. De logopedist informeert over de bereikbaarheid, aanwezigheid en over het behandelprotocol. De eerste afspraak kan als 2 afzonderlijke behandelingen worden gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar.

 

Behandeling

Behandeling wordt opgestart na onderzoek, observatie of gesprek. De behandeling en vorm wordt samen met u, ouder of verzorger afgestemd. Er bestaat de mogelijkheid om de behandeling op locatie plaats te laten vinden of als digitale zorg vorm te geven, d.m.v. E-consulten of hybride zorg. Behandeling wordt alleen gestart met toestemming van cliënt/ouder/verzorger. 

 

 

Evaluatie

Evaluatie vindt in overleg plaats. Evaluatie kan plaatsvinden op uw verzoek, verzoek van verwijzer, ouder, verzorger of behandelend logopedist. Evaluaties kunnen op locatie, telefonisch, via videobellen of per mail plaatsvinden. 

 

Verslaggeving aan of overleg met derden

Verslaggeving en overleggen die aangevraagd worden door derde partijen kunnen door ons in rekening worden gebracht bij de aanvrager. Het tarief hiervoor is €76,05 per uur.

 

Ziekte/waarneming

Bij kortdurende onverwachte afwezigheid van uw logopedist, zoals bij ziekte, vindt er in principe geen vervanging van de behandelaar plaats. Wel kan het voorkomen dat een beschikbare collega vanuit het Twentsch Logopediecentrum de behandeling overneemt of dat de behandeling middels digitale zorg wordt gegeven. 
Bij langdurige afwezigheid van uw logopedist, zoals bij vakantie, verlof of langdurige ziekte zal eventuele vervanging worden geregeld. Dit kan een beschikbare collega vanuit het Twentsch Logopediecentrum zijn of via digitale/hybride zorg. Dit gebeurt uiteraard altijd in overleg en afstemming met u.

 

Continuïteit

De praktijk is dagelijks geopend van 08:00 tot 17:30. Op afspraak is de praktijk ook ’s avonds of in het weekend geopend. Op alle locaties van het Twentsch Logopediecentrum wordt gestreefd naar continuïteit van de behandeling. Dit betekent dat er ook in de schoolvakanties wordt behandeld. Het kan voorkomen dat een behandeling moet worden verplaatst naar een andere locatie of digitale zorg. Dit gebeurt altijd in overleg met u of de ouder/verzorger.

 

Privacy

U mag ervan uitgaan dat alles wat u met de logopedist bespreekt, geheim blijft. Alleen met uw toestemming (en van uw kind vanaf 12 jaar) of op basis van een wettelijke verplichting zullen gegevens aan derden worden verstrekt. Over gegevensverstrekking aan andere hulpverleners van u (zoals de huisarts of specialist) wordt u geïnformeerd. Indien u bezwaar heeft tegen de verstrekking kunt u dat aangeven.
Dit alles geldt ook voor de periode na afronding van uw behandeling of dat van uw kind. Er zal dus zorgvuldig met uw gegevens worden omgegaan om te voorkomen dat deze bij anderen terecht komen die daar niets mee te maken hebben. Er is een bewaarplicht van 15 jaar voor (para)medische dossiers. U mag te allen tijde uw logopedisch dossier inzien, wijzigingen of veranderingen doorgeven of aanpassingen doorvoeren. Wilt u een kopie van uw dossier, dan kan dit tegen een vergoeding van €7,50. Wij (be)handelen volgens de wet WGBO, u kunt de wettekst inlezen op; http://hulpgids.nl/recht/wettelijke-regelingen/wettekst-wet-op-de-geneeskundige-behandelingsovereenkomst-(wgbo).html

 

Klachtenprocedure

Waar mensen werken kunnen fouten worden gemaakt. Wij doen ons uiterste best om dit te voorkomen. Mocht u niet geheel tevreden zijn met onze diensten, meld dit dan bij de behandelend logopedist. Komt u er niet uit? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan onze praktijkhouder: Galina Schouten via info@twentsch-lc.nl

Alle logopedisten werkzaam bij het Twentsch Logopediecentrum zijn aangesloten bij de NVLF en hierdoor automatisch aangesloten bij Klachten- en geschillenregeling Paramedici. Informatie over de Klachten- en geschillenregeling Paramedici vindt u op onderstaande link: http://www.klachtenloketparamedici.nl/default.aspx

 

Tarieven 2020

Deze worden gebruikt voor restitutiepolissen, buitenlandpolissen en logopedie op eigen aanvraag: